Oman
Rashad Restaurant


Rashad Restaurant

 +968 -24707293  


Dhiraj Lai D Joshi , Manager